Myšlienky sv. Vincenta

Svätý Vincent Pallotti píše o všeobecnom apoštoláte: „Každý kňaz, rehoľník alebo laik, môže využívať milosti apoštolátu, ak všetky prístupné prostriedky, talenty, vedomosti, vzťahy, zamestnanie, záľuby a modlitby využíva k tomu, aby sa Dobrá novina nášho Pána, Ježiša Krista, rozširovala do celého sveta. Môžeme sa predbiehať v úsilí pre dobro apoštolátu, pretože Boh hodnotí prácu podľa úmyslu srdca a možností svojich stvorení.“

„Niektorí rímski kňazi a pobožní laici rozjímali o Božom prikázaní, ktoré nás zaväzuje milovať blížneho ako seba samého. Pochopili, že nesplnia toto prikázanie, ak účinne nevyužijú každý prostriedok, ktorý pomôže k večnej spáse ich blížnych.“

Svätý Vincent Pallotti píše o potrebe apoštolského zápalu: „Božia Prozreteľnosť nás zaväzuje k podpore našich bratov a sestier v ich dočasných potrebách a k pomoci v duchovných ťažkostiach. Máme si teda vzájomne pomáhať na ceste k poslednému cieľu. Nik nemôže ostať ľahostajný, keď vidí, že blížnemu hrozí zatratenie. Áno, každý sa musí snažiť predísť večnému zničeniu blížneho a použiť všetky možné prostriedky na jeho spásu.“

Svätý Vincent Pallotti píše o základoch apoštolátu: „Boh je láska. Miluje nás a ustavične sa o nás stará. Pretože všetci ľudia, ako stvorenia, sú živým obrazom tejto, lásky, musia sa starať o dokonalú lásku k blížnemu. Výrazne to dosvedčuje prikázanie lásky. Preto každý osobne ale aj všetci spolu majú záväzok pomocou svojich prirodzených darov a milosti pričiniť sa k spáse všetkých.“

„Praktizovanie lásky je celým životom Združenia katolíckeho apoštolátu.Teda, beda tým, ktorí, hoci patria do Združenia, chceli by ničiť lásku.Požehnaní sú však tí, ktorí sa snažia zo všetkých síl zachovať v Združenílásku, pretože dostanú odmenu za posilňovanie a zdokonaľovanie každéhoapoštolského úsilia.“

Svätý Vincent Pallotti píše o význame lásky: „Moja duša nie je iba živým obrazom Boha, ale aj živým obrazom Ducha Svätého, ktorý je nesmiernou a nepochopiteľnou láskou Otca a Syna. Prirodzenou náklonnosťou duše je snaha o Nekonečnú Lásku a vzďaľovanie sa od lásky sveta. Zaväzuje ma to k tomu, aby som pomocou milosti používal moju vôľu na dosiahnutie konečného cieľa. Mám žiť ako živý obraz nekonečnej lásky Otca i Syna.“

Svätý Vincent Pallotti o Panne Márii:

„Patrónkou Združenia je Mária, Kráľovná apoštolov. Ona výnimočným spôsobom spolupracovala na spasiteľnej misii svojho Syna a je pre všetkých členov Združenia zvláštnym vzorom apoštolskej horlivosti.“

 „Boh na orodovanie svätej Panny Márie a celého spoločenstva svätých v nebi vo svojom nekonečnom milosrdenstve, berie si ma do vlastníctva, aby sa na mne splnil zázrak milosrdenstva, ako sa na Márii splnil zázrak milosti.“

„Mária, Kráľovná Apoštolov, je po Ježišovi Kristovi najdokonalejším vzorom katolíckej horlivosti a dokonalej lásky. Pretože Mária… sa takou veľkou mieru zasvätila dielam na väčšiu Božiu chválu a spásu duší, že svojimi zásluhami prevýšila apoštolov.“

 „Pozrite sa na Madonu. Ona chce byť s vami. Je veľkou misionárkou. Spoločnosť bola zasvätená Márii. Naše spoločenstvo je jej veľmi milé a pociťuje jej mocný príhovor.“

„Vo svojej nekonečnej láske nám Boh ako vzor dáva Máriu, požehnanú Pannu, Matku svojho jednorodeného Syna. Ona tak verne nasledovala nášho Pána Ježiša Krista na ceste k spáse, že predbehla anjelov a svätých vo svätosti, milosti a spravodlivosti. Zároveň skrze svojho jednorodeného Syna nám ju Boh dáva ako našu Matku. Vďaka jej príhovoru a nádherného príkladu celého jej života nás vedie k nasledovaniu nášho Pána Ježiša Krista vo viere, s hlbokou a dôvernou láskou.“

Svätý Vincent Pallotti píše o Kráľovnej apoštolov:„Spoločnosť vznikla pod zvláštnou opaterou Kráľovnej apoštolov. Mária nám svojím vplyvným príhovorom vyprosuje milosti a dary, ktoré potrebujeme k apoštolátu. V nej máme pravdivý príklad horlivej lásky. Ona, hoci nebola ani kňazom ani apoštolom, sa tak veľmi snažila šíriť Božie kráľovstvo, že prevyšuje všetkých apoštolov. Preto ju Cirkev pozdravuje ako Kráľovnú apoštolov.“

„Zaväzujem sa predstavovať si (často v sebe obnovovať), že ak sa budem nachádzať na akomkoľvek mieste, s celým stvorením budem v jeruzalemskom Večeradle, kde apoštoli dostali Ducha Svätého; a ako tam oni zostali s Najsvätejšou Máriou, tak si aj ja budem predstavovať, že som tam s mojou nadovšetko milovanou Matkou, Máriou, a s nadovšetko milovaným Ženíchom, Ježišom Kristom, ktorí – považujem to za isté – ako moji najosobnejší ochrancovia urobia, že na mňa aj na iných zostúpi plnosť Ducha Svätého.“

Svätý Vincent Pallotti vkladá do úst Márie slová: „Ako Dcéra večného Otca ti vyprosím silu na porazenie všetkých nepriateľov tvojej duše. Ako Matka vteleného Slova som schopná ochrániť v tebe, ako nasledovateľovi môjho Syna, ducha dokonalej obety.

Ako Nevesta Ducha Svätého z celého srdca túžim, aby si, ako apoštoli, získal plnosť jeho darov, ktoré ti umožňujú splnenie tvojej misie: zvelebenie Boha a spásu všetkých ľudí.“