Svedectvá

  •   Čo nám hovorí Božie milosrdenstvo a prečo je dôležité ho nasledovať? 
  • Čo odporúčate ľuďom, aby sa k nemu ešte viac primkli? 

1. Božie milosrdenstvo sa stále prihovára a dotýka človeka. Ide o viditeľnú, hmatateľnú, súcitnú, milosrdnú lásku Boha Otca, ktorá sa viditeľne zjavuje človekovi. Práve cez nasledovanie a napodobňovanie tejto najkrajšej vlastnosti Boha sa viditeľne aj my podobáme nášmu Otcovi; a to najmä v službe, v konkrétnych skutkoch milosrdenstva blížnym konaných s láskou a v láske. Sebe aj druhým odporúčam jednoducho dôverovať, odovzdať sa a utiekať sa k Božiemu milosrdenstvu, primknúť sa k Bohu. Načúvať Milosrdenstvu a potom byť milosrdným ku každému, v každej okolnosti života. Odporúčam modliť sa modlitby žalmov, napríklad Žalm 118, každý deň sa ponoriť do modlitby Korunky Božieho Milosrdenstva v hodine milosrdenstva. Tiež sa s bázňou modliť krížovú cestu, rozjímať nad umučením, utrpením Nášho Pána. A zvolávať Božie milosrdenstvo na  celý svet. S vďačným srdcom pristupovať k sviatostiam: k sviatosti zmierenia a k sviatosti Eucharistie, pravým prameňom Božieho milosrdenstva.
Barbora Jarinová, člen Združenia katolíckeho apoštolátu, psychológ, Ružomberok

2. Božie milosrdenstvo je posolstvo jasné a čitateľné pre každého, je to svetlo nádeje. Tí, ktorí úprimne hovoria „Ježiš, dôverujem v teba“ nájdu potešenie vo všetkých svojich úzkostiach a obavách. Odporúčam  zvelebovať Boha a ďakovať za jeho veľké skutky, ktoré urobil a stále robí v ľudských dušiach a ktoré vďaka posolstvu, stále objavujú nekonečné Božie milosrdenstvo. Táto láska je dobrotivá, súcitná, pozdvihuje človeka nad jeho slabosti do výšin k svätosti Boha.       Anna Tatranská, člen Združenia katolíckeho apoštolátu, manželka, Spišská Nová Ves

 

3. Láska je túžbou po dobre pre druhú osobu. Milosrdenstvo ide však o krok ďalej, je láskou v skutku, v čine, je dávaním  tohto dobra druhej osobe. Teda „Božie milosrdenstvo“  je to, čo mi dal Boh. Milosrdenstvo je radikálna láska akou Boh miluje človeka, je to láska, ktorá nepozerá na nič. Keď budem Božie milosrdenstvo nasledovať, keď ho budem uskutočňovať v každodennom živote, keď budem nezištný v rozdávaní dobra (v odpustení), budem na zemi sprítomňovať samotného Boha a jeho lásku, ktorá nepozerá na nič. 

Čo by som odporúčal ľuďom? Modlite sa často korunku – ruženec k Božiemu milosrdenstvu a pri slovách „pre jeho bolestné umučenie, maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom“ si predstavte, že mŕtve telo Pána Ježiša beriete do náručia, tak ako to urobila Jeho Matka, keď Ježišovo telo sňali z kríža a vo svojej predstavivosti Ho zdvíhajte hore a ukazuj Ho Nebeskému Otcovi a pritom si uvedomujte  čo hovoríte: to pre jeho bolestné umučenie…, nie pre moje skutky, nie pre moje zásluhy, ale pre jeho bolestné umučenie maj milosrdenstvo so mnou, s nami, i s celým svetom…      

  Piotr Lasota SAC (kňaz – pallotín), Michalovce

4. Božie Milosrdenstvo pre mňa znamená Vieru, Nádej a Lásku. Predkladám mu svoje starosti a radosti a prosím, aby rástla viera vo mne aj v živote tých, ktorých nosím vo svojom srdci, aj v srdciach nás úbohých hriešnikov. Dôverujem v Neho, Jeho prozreteľnosť, lebo sa môžem stále naňho spoľahnúť. On ma nikdy nesklame. Prosme Ho všetci, aby rozmnožil našu vieru, aby sme vo svojom živote zažívali Jeho moc a Milosrdenstvo, lebo On pozná všetky podrobnosti nášho života , aj tie nevyslovené myšlienky. Praje si, aby sme my sami predkladali svoje starosti a potreby, lebo vtedy náš život bude prinášať dobré a pravé ovocie, keď v ňom bude prítomný Ježiš a Jeho Milosrdenstvo.

Apolónia, člen Združenia katolíckeho apoštolátu, Smižany

5. Božie milosrdenstvo je posolstvom pokoja pre celý svet.

Tieto dni, týždne a mesiace, nás v mnohom utvrdzujú aká je potrebná v našom živote VIERA. Silou je modlitba, účasť na sv. omšiach/virtuálne/, Božie Slovo, modlitba sv. ruženca. Tieto modlitby vypĺňajú všetky moje voľné chvíle a samozrejme patrí tu aj modlitba „Korunky Božieho Milosrdenstva“ – s prosbami a ďakovaním, za všetky dobrodenia. Tento čas je časom, ktorým sa môžeme viac zamýšľať sami nad sebou, hľadať hodnoty v našom živote. Modlitba nám veľmi pomáha, aby sme znovu vstali keď padneme. Dôvera v Božie Milosrdenstvo nás nikdy nesklame. Je žriedlom nekonečnej Božej Lásky a pokoja. Nech aj v mojom živote je mi stále oporou a výzvou hľadať Boha a Jeho Lásku.   

Katarína, člen Združenia katolíckeho apoštolátu, Smižany

6. Božie milosrdenstvo mi je nádejou, že skrze Božie milosrdenstvo sa môžem dostať do neba. Dáva nám šancu začať odznova. Učí nás, že aj my máme podľa toto dávať šancu od znova sebe aj iným.  Primknúť sa k Bohu môžeme modlitbou, učiť sa byť s Bohom, prijímať často sväté prijímanie, učiť sa vnímať Boha a žiť v každodennosti, v tom, čo robíme.   

Zuzana, člen Združenia katolíckeho apoštolátu, manželka, matka, Smižany

  • Čo pre mňa znamená ZKA?
  • Ako slúžim ja? Ako vyzerá môj apoštolát?

Od roku 2015 som členom Združenia katolíckeho apoštolátu. Je to milosť, nezaslúžený dar a obrovská výzva, tiež zodpovednosť.

Byť členom medzinárodného, celosvetového spoločenstva ľudí, veriacich aj sympatizantov združenia, ktorí chcú byť aj v dnešnej dobe aktívnymi apoštolmi – tam kde sú, na konkrétnych miestach kde žijú, s tým čo k dispozícii majú na budovanie Božieho kráľovstva na zemi, je darom.

Združenie je pre mňa „Večeradlom“, miestom zjednotenia sa, formácie, zdieľania sa, služby. Ide o spoločenstvo s ľuďmi, ktorí žijú vo svete alebo v zasvätenom živote Bohu. Je to pre mňa miesto odpočinku, spoločnej modlitby, miesto formácie aj nového zápalu a nadchnutia sa pre službu v miestnej Cirkvi. Spoločenstvo tvoria slobodní laici, manželia, kňazi, rehoľníci, ľudia rôzneho veku a povolaní, ľudia z rôznych miest a farností, no ľudia s podobnými túžbami a víziami, ľudia milujúci Boha a nosiaci v sebe aj túžby pracovať, podieľať sa na apoštoláte vo svete. To všetko na podnet svätca Vincenta Pallottiho, ktorého svedectvo života nás oslovilo každého jedinečným spôsobom.

Žiť vo svete, ale nežiť svetsky. Prinášať Cirkev do sveta, a vnášať svet do Cirkvi. Nechať sa rozpáliť Kristovou láskou. Oživovať vieru a rozpaľovať lásku. Lásku, ktorú sme spoznali dávať ďalej. To je úloha každého pokrsteného človeka. Byť spolupracovníkom, byť živým členom Kristovej Cirkvi.

Svätý Vincent Pallotti ma oslovil svojou charizmou, spôsobom života a myslenia. Jeho vnímanie sveta, jeho túžby a hlad po Bohu ma oslovil. Stal sa mi blízkym, v posledných rokoch sa stal mojím sprievodcom. Vďaka nemu ešte viac hľadám Boha, hľadám ho vždy a vo všetkom, usilujúc sa dať ho spoznať aj iným, mojim bratom a sestrám predovšetkým mojim osobným svedectvom života.

Môj apoštolát – byť k dispozícii tam, kde som potrebná. Vo svojej farnosti sa snažím pomáhať, byť nápomocná kňazom, veriacim, aj tím ktorí ešte nespoznali Krista. Môj prvý apoštolát je však moja rodina, miesto kde žijem. Potom moja práca, moje povolanie. Vlastne všade je to miesto, kde sa dá žiť apoštolsky.

Vo farnosti pomáham ako lektorka, zapájam sa do pastorácie. Spolu s rodinou som nápomocná pri upratovaní chrámu. Venovala som sa aj deťom, mladým počas prípravy na sviatosť birmovania. Príležitostne vediem prípravu snúbencov na sviatosť manželstva. Prakticky, som tam, kde som pozvaná byť a poslúžiť iným. Služba sama nestačí, preto dôležitým krokom je osobné praktizovanie viery, osobný príklad a svedectvo života, vernosť, radosť a láska v malých skutkoch. A tejto formácii, a duchovnému životu ma učí aj Združenie katolíckeho apoštolátu – modliť sa, zdieľať sa, vedieť sa stíšiť a kontemplovať Boha – v chráme, v Božom slove, v liturgii, v prírode, ale aj v každom človeku, vidieť vždy a vo všetkom Boha medzi nami.

Členka ZKA

Čo pre mňa znamená ZKA?

Ako slúžim ja? Ako vyzerá môj apoštolát?

„Zjednotenie v dome viery“ – Nastal čas slobody. Sloboda náboženského života, je tu čas, keď sa slobodne môžeme zjednocovať v dome viery. K tomuto zjednocovaniu už od r. 1993 prispievajú vo veľkej miere kňazi „pallottíni“, ktorí pôsobia v našej farnosti. Ich veľkou túžbou je zjednotiť nás všetkých farníkov, ale aj okolité farnosti. Vidíme kňazov, nie len pri oltári, ale aj v zapájaní sa do života farnosti. Je veľmi potrebné, aby sa farníci čoraz vo väčšom počte zapájali do života farnosti a pomáhali kňazom. Nielen tam kde pôsobia pallottíni, ale v každej farnosti a každý kňaz vo farskom spoločenstve potrebuje oporu a pomoc laikov. V našej farnosti fungujú spoločenstvá detí, mládeže, rodín.

            V roku 2012 som sa zúčastnila  spolu s laikmi a kňazmi pallottínmi II. Krajového kongresu ZAK-u v Poľsku, pod názvom „Zjednotenie v dome viery“.  Bol  to pre mňa prvý pohľad na Združenie, osobnejšie stretnutie sa s Vincentom Pallottim a účastníkmi, z každého kúta sveta, v modlitbách, meditáciach, prácou v skupinách a tiež prijatím nových členov do ZAK.

V roku 2017 sa konal I. Krajový kongres ZAK-u na Ukrajine. Na tomto kongrese som mala opäť možnosť byť účastná, spolu so skupinou zo Slovenska a prežívať pekné chvíle. Počas stretnutia sa mali možnosť  podeliť sa so svojimi skúsenosťami a spoznať mnohých nových ľudí, patriacich do spoločenstva Združenia katolíckeho apoštolátu. Svätý Vincent Pallotti – ako Veľký „Zvestovateľ budúcnosti“ dal týmto spoločenstvám základ. Vedel, že to bude v dnešnej dobe veľmi potrebné. Videl v nich základ školy apoštolskej modlitby a apoštolskej činnosti. Je to škola, ktorá nie je len prázdnym aktivizmom, ale je aj hnacou silou nasledovať príklad nášho zakladateľa sv. Vincenta Pallottiho v modlitbe a apoštoláte. Je našou úlohou hľadanie pravdy a poznania Božej vôle. Byť plní pokory a dôvery v Boha.

V týchto rokoch sme sa postupne začali stretávať  aj my, laici na Slovensku, malá skupinka laikov – z našej farnosti Smižany, Poprad, Tatry – tí, ktorí sa viac zaujímali o rehoľu pallottínov, ktorá ich oslovila. Pravidelné mesačné stretnutia a formácia nás pripravovali na vstup do Združenia katolíckeho apoštolátu.

Vrámci formácie ZKA som absolvovala duchovné cvičenia na tému „Odvážne hlásali …“ Sk 4,31. Počas týchto duchovných cvičení, vstúpili prví laici na Slovensku do Združenia katolíckeho apoštolátu. Deň 16. Máj 2015 sa stal dňom vstupu dvanástich laikov, ktorí sa stali členmi ZKA.

 „Aktom apoštolského angažovania“ vyjadrili svoje rozhodnutie nasledovať Ježiša Krista, Apoštola večného Otca, podľa svojho stavu a životnej kondície, obetovať svoj život úplnej službe pre Božie Kráľovstvo a pre misiu Cirkvi, pre posvätenie svoje a bratov a pre spásu všetkých ľudí, aby sme žili ako členovia pallottínskej rodiny, podľa ideálov nášho zakladateľa sv. Vincenta Pallottiho.

Formačné stretnutia pokračujú naďalej po dnes. Stretávame sa raz mesačne, za účasti  kňaza.

            ZAK je centrom apoštolského žiarenia a ústrania od hluku sveta. Je „Večeradlom“, z ktorého vychádzame plní darov Ducha Svätého a tak zotrvávame v modlitbách s Máriou – Kráľovnou Apoštolov, s celou Cirkvou. Potom ideme  do svojich rodín a spoločenstiev, tam kde nás posiela Pán.   „Modliť sa a slúžiť“.

Členka ZKA 1

Čo pre mňa znamená ZKA (Združenie katolíckeho apoštolátu)?

Ako slúžim ja? Ako vyzerá môj apoštolát?

Svätý Vincent Pallotti, svätý človek, vydávajúci svedectvo o Božej láske, kreatívny, vynaliezavý, pokorný, poslušný…

Slová sv. Vincenta ma fascinujú: „HĽADAJ BOHA VŽDY, VŠADE, VO VŠETKOM A NÁJDEŠ HO, VŽDY, VŠADE, VO VŠETKOM.“ 

    V duši mu neustále bdela myšlienka túžby po duchovnom a večnom kráľovstve.

Chcieť žiť v úzkom spojení s celým nebeským kráľovstvom… celým… všetci svätí… spoznávať každého osobitne, brať si príklad…

  Plne sa stotožňujem s pallotínskou inšpiráciou, spiritualitou, oživovanie viery, rozpaľovanie lásky medzi blížnymi, praktizovanie milosrdnej lásky Najsvätejšej Trojice. 

  Chcem byť otvorená na pôsobenie Nekonečnej Božej lásky vo mne. Oddávam sa službe a plneniu Božej vôle, podľa vlastného stavu a kondície, ktorú nachádzam v Svätom písme,  MILUJEM BOŽIE SLOVO  v náuke Cirkvi a v znamení čias.

  V domácej Cirkvi slúžim pri zveľaďovaní, skrášľovaní Božieho chrámu, venujem sa výzdobe, úprave kvetov a okoliu.

Som lektorkou, účinkujem v miestnom zbore, vediem Modlitby matiek, v jednote s Máriou, Kráľovnou apoštolov som členkou živého ruženca.

Služba v rodine – manžel, deti, vnúčatá…, služba a práca na pracovisku.

 Som nadšená pestrosťou a širokým záberom prijímania a praktizovania Kristovej lásky, ktorá nás ženie a obnovuje, s Duchom Svätým a jeho mocou vyprosovanou s Máriou vo večeradle. Je potrebné neustále sa obracanie, žitie zmierenia, zotrvávanie v spoločenstve s Bohom a medzi sebou navzájom, sláviac Eucharistiu ako centrum svojho života. Prežívanie skúšok a ťažkostí každodenného života v dôvere v Boha, že ON dokáže v každej situácii všetko premeniť na dobro.

Drahí milovaní, byť v ZKA je Dar, Milosť…dáva mi to pevnosť, istotu, že som na správnej ceste. Pokoj a radosť v srdci…zo spoznávania Boha, zo spoločenstva,… prvenstvo Boha v srdci, poznanie a budovanie jednoty, vnímanie, že to Pán nám dáva a organizuje všetok čas.

  V každodennom odovzdávaní sa Jeho Prozreteľnosti, si každý píšeme dejiny Božieho Milosrdenstva vo vlastnom živote.

Katarína, člen ZKA