Sympózium ZKA

Prvé slovenské sympózium Združenia katolíckeho apoštolátu

21. januára 2023 sa v Dome pútnika CBM v Spišskej Novej Vsi uskutočnilo prvé slovenské sympózium Združenia katolíckeho apoštolátu (ZKA), pod názvom Svätý Vincent Pallotti – včera, dnes aj zajtra? Združenie, ktoré na Slovensku funguje od roku 2015, spája všetkých ľudí – kňazov, rehoľníkov, rehoľníčky, aj laikov a v zmysle charizmy zakladateľa sv. Vincenta Pallottiho vedie svojich členov, ale aj všetkých veriacich k tomu, aby sa každý vo svojom vlastnom prostredí stal apoštolom Ježiša Krista a to prostredníctvom modlitby, skutkov lásky a svedectvom svojho života.

Na Sympóziu sa stretli členovia, ale aj sympatizanti ZKA z celého Slovenska, rovnako aj otcovia pallotíni a sestry pallotínky, ktorí pôsobia na Slovensku.

V prvej prednáške pod názvom Pallotti včera sa prítomným aj poslucháčom prihovoril pozvaný hosť, pán František Neupauer, historik Ústavu pamäti národa, ktorý priblížil niekoľko aspektov života sv. Vincenta Pallottiho. Vyzdvihol najmä:

– dôležitosť rodinného prostredia a vplyv svätosti rodičov na život sv. Vincenta;

– priateľstvo, ktoré sv. Vincent dokázal vo svojom čase budovať s kňazmi aj svetskými osobami a jeho dôležitosť pri ohlasovaní a vydávaní svedectva;

– apoštolát a angažovanosť sv. Vincenta, jeho vnímavosť a otvorenosť na duchovné aj materiálne potreby vtedajšej spoločnosti, otvorenosť na ľudí všetkých národností a vyznaní; centrom jeho angažovania bola starostlivosť o Božiu chválu a spásu ľudí, ktorá vychádzala z veľkej lásky k Bohu a k svojim blížnym;

– „výmyselníctvo“ sv. Vincenta, ktorý dokázal efektívne reagovať na potreby svojej doby a nachádzať riešenia na problémy, s ktorými sa stretával; neúnavne hľadal spôsoby a prostriedky, aby ľuďom umožnil poznať a milovať Boha;

– dôležitosť dialógu s Bohom, úcty k Panne Márii a k svätým.

Taktiež ako historik, pán Neupauer priniesol informácie o pôsobení prvých pallotínov na Slovensku, ktorí na naše územie, presnejšie do Handlovej a jej okolia, prišli už v roku 1939 a tu pôsobili do roku 1945, venovali sa predovšetkým veriacim nemeckej národnosti a postavili kostol Dobrého Pastiera v Handlovej. Na Slovensko sa pallotíni vrátili v roku 1993 a začali pôsobiť v Smižanoch a v Predajnej. V súčasnosti sa ich pôsobenie rozšírilo do Bratislavy a Michaloviec.

Aké výzvy prináša sv. Vincent Pallotti a jeho dielo pre našu dobu, pre kňazov, rehoľníkov a najmä laikov? Aké je poslanie Združenia, ako vzniklo, čo ponúka a akým výzvam čelí dnes? Odpovede na tieto otázky priniesol predseda Združenia, pán Tomáš Rusňák, ktorý sa prihovoril v druhej prednáške na tému Pallotti dnes. Život sv. Vincenta a zároveň aj Združenie, ktoré je jeho dielom, charakterizoval 5 slovami:

– univerzálnosť – aby každý mohol byť apoštolom; Združenie chce byť otvorené každému kresťanskému povolaniu (do Združenia môžu patriť kňazi, rehoľníci, laici akéhokoľvek povolania, životného či zdravotného stavu);

– láska – k Bohu a k blížnemu; z nej čerpal sv. Vincent a ona bola základným motívom jeho duchovného života a práve láska je motorom celého Združenia, ako to píše aj sv. Pavol: „Lebo nás ženie Kristova láska…“ (2 Kor 5, 14). Nemôžeme milovať to, čo nepoznáme, preto aj sv. Vincent pripomína: „milovať Boha znamená poznať Boha“. Tieto slová sv. Vincent prežíval vo svojom každodennom živote a aj napriek veľkému množstvu povinností, ktoré mal, nikdy nezabúdal na to najpodstatnejšie a tým bol Boh, jeho hľadanie, poznávanie skrze Sväté Písmo, rozhovor s ním v tichosti, v modlitbe a meditácii;

– nasledovanie Ježiša Krista ako Apoštola Večného Otca – Kristus ako poslaný Bohom, ktorý aj každému z nás zadáva isté poslanie, zároveň je tu všeobecné poslanie, pre každého kresťana – byť autentickým ohlasovateľom viery, vydávať svedectvo kresťanského života v každom momente a životnej situácii;

– Panna Mária ako Kráľovná apoštolov – sv. Vincent o nej napísal: „Patrónkou Združenia je Mária, Kráľovná apoštolov. Ona výnimočným spôsobom spolupracovala na spasiteľnej misii svojho Syna a je pre všetkých členov Združenia zvláštnym vzorom apoštolskej horlivosti.“

– služba v Cirkvi – podľa vlastných schopností a možností, darov a milostí, podľa životného stavu a kondície slúžiť druhým a prežívať spoluzodpovednosť za celú Cirkev, za svoju spásu, aj za spásu druhých.

Vyvrcholením sympózia bola slávnostná sv. omša, ktorú vo Svätyni Božieho milosrdenstva v Spišskej Novej Vsi celebroval Mons. Jozef Haľko, bratislavský pomocný biskup.

„Ježiš nám chce niečo povedať cez sväté evanjelium, a takto to bolo cez celé dejiny. A chce nám to povedať aj cez veľké postavy dejín Cirkvi, aj cez veľkú postavu svätého muža, Vincenta Pallottiho, o ktorom dnes chceme rozjímať nie ako o niekom, kto zomrel v polovici 19. storočia, ale o niekom, kto je oslávený v nebi, je povýšený na oltár a je to on, ktorý aj nám ľudom, žijúcim na začiatku 21. storočia chce niečo veľmi naliehavo odkázať“, týmito slovami sa otec biskup prihovoril veriacim v úvode svojho príhovoru.

Následne vyzdvihol najmä odvahu a otvorenosť sv. Vincenta, jeho kazateľskú činnosť, keď ako kňaz vychádzal z chrámu medzi ľudí a navštevoval Rímske námestia, kde ohlasoval Boha všetkým bez rozdielu a nebál sa hovoriť o viere aj tam, kde o nej ľudia nepočuli, alebo počuť často ani nechceli.

Otec biskup pripomenul aj aktuálnosť jednej z najdôležitejších myšlienok sv. Vincenta, ktorou je apoštolát laikov – „Apoštolát je aj vecou ľudí, žijúcich vo svete – laikov a nie je rezervovaný biskupom, kňazom a diakonom, ale všetkým. […] Apoštolát laikov spočíva v tom, že to prostredie v ktorom si, v ktorom pôsobíš, v ktorom pracuješ, tam prinesieš Svetlo. Ježiš s vami počíta, že zanesiete Svetlo do najrôznejších, najrozmanitejších profánnych stretnutí, kde sa stretávajú ľudia.“

Povzbudení slovami otca biskupa si následne všetci prítomní členovia Združenia katolíckeho apoštolátu spoločne obnovili Akt apoštolského angažovania, ktorý skladali pri svojom vstupe do Združenia.

Celý program sympózia, prednášky aj sv. omšu je možné vypočuť si aj dnes, nájdete ich:

Večerná sv. omša s adoráciou (20.1.2023): https://www.youtube.com/watch?v=mtDUl1WBlKs

Sympózium – dopoludňajší blok: https://www.youtube.com/watch?v=Rfd6Ie1D1P8

Sympózium – sv. omša: https://www.youtube.com/watch?v=3gDt0LSWMH0

 

Fotogaléria: Sympózium ZKA na Slovensku