Litánie k sv. Vincentovi Pallotti

 Litánie k sv. Vincentovi Pallottimu
Pane, zmiluj sa nad nami!
Kriste, zmiluj sa nad nami!
Pane, zmiluj sa nad nami, Kriste uslyš nás!
Kriste vyslyš nás!
Svätá Mária, Matka Božia, oroduj za nás!
Matka Božej Lásky, oroduj za nás!
Kráľovná apoštolov, oroduj za nás!
Sv. Vincent Pallotti, oroduj za nás!
Sv. Vincent, zakladateľ Združenia katolíckeho apoštolátu,
Sv. Vincent, apoštol Ríma,
Sv. Vincent, mystik ponorený v láske Božej,
Sv. Vincent, patrón misionárov,
Sv. Vincent, priekopník katolíckych aktivít,
Sv. Vincent, spovedník pápežov,
Sv. Vincent, vzor kňazov,
Sv. Vincent, promótor jednoty Cirkvi,
Sv. Vincent, tešiteľ chorých,
Sv. Vincent, priateľ mládeže,
Sv. Vincent, nádej biednych,
Sv. Vincent, hlásateľ všeobecného povolania k apoštolátu,
Sv. Vincent, každodenne žijúci evanjeliom,
Sv. Vincent, neúnavný spovedník,
Sv. Vincent, svedok nekonečnej lásky Božej,
Sv. Vincent, promótor angažovania laikov v Cirkvi,
Sv. Vincent,
Ty si dával jedlo hladným, prihováraj sa za nás!
Ty si dával nápoj smädným,
Ty si hľadal oblečenie pre nahých,
Ty si bol posilnením pre slabých,
Ty si zbieral lieky pre chorých,
Ty si ochraňoval tých, ktorých nik nebránil,
Ty si potešoval väzňov,
Ty si zhromažďoval ľudí pre Božie záležitosti,
Skrze jeho svätý život, daj nám silu, Pane!
Skrze jeho starostlivosť o chudobných,
Skrze jeho pomoc potrebujúcim,
Skrze jeho neúnavnú angažovanosť v Božských a
ľudských záležitostiach,
Skrze jeho slabosti a životné skúšky,
Skrze jeho milovanie modlitby,
Skrze jeho obetovanie života pre Božie záležitosti,
Skrze jeho túžbu po nekonečnej chvále Božej,
Skrze jeho túžbu zjednotenia všetkých v práci pre spásu duší,
Ako Boží ľud, prosíme ťa, vyslyš nás, Pane!
Pošli robotníkov na svoju žatvu,
Zjednoť všetkých veriacich v Teba v jednej rodine,
Počuj hlas tých, ktorí sú prenasledovaní,
Udeľ nám dary, ktoré nám poslúžia budovaniu jednoty medzi
všetkými ľuďmi,
Pomôž nám žiť povolaním, ktoré si nám udelil pri krste,
Baránok Boží, Ty snímaš hriechy sveta, odpusť nám, Pane.
Baránok Boží, Ty snímaš hriechy sveta, vyslyš nás, Pane.
Baránok Boží, Ty snímaš hriechy sveta, zmiluj sa nad nami.
Oroduj za nás sv. Vincent Pallotti,
Aby sme sa stali hodnými prisľúbení Kristových!
Modlime sa.
Bože, ty si povolal v svojej Cirkvi sv. Vincenta Pallottiho, kňaza, aby
šíril vieru a oživoval lásku, láskavo daj, aby sme ho nasledovali a tak
zapaľovali srdcom a činom svetlo pravdy a bratskú lásku.
Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

(pozn. modlitby sú prevzaté
z Modlitebníka Spoločnosti katolíckeho apoštolátu, SAC)